วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

โดย admin
 วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 15:38 น.
 13474

วิธีคิดเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

1.การคิดเงินปันผลตามหุ้น
ตัวอย่าง สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเท่ากันทุกเดือน
งวดที่ วันที่ ถือหุ้นเดือนละ(บาท) จำนวน(หุ้น) หุ้นรวม(บาท)  
1 31 ต.ค. 36 50 5 50  
2 30 พ.ย. 36 50 10 100  
3 31 ธ.ค. 36 50 15 150  
4 31 ม.ค.37 50 20 200  
5 28 ก.พ.37 50 25 250  
6 31 มี.ค.37 50 30 300  
7 30 เม.ย..37 50 35 350  
8 31 พ.ค.37 50 40 400  
9 30 มิ.ย.37 50 45 450  
10 31 ก.ค.37 50 50 500  
11 31 ส.ค.37 50 55 550  
12 30 ก.ย.37 50 60 600 = 3,900.00
13 31 ต.ค.37 50 65 650  
วิธีที่ 1 จำนวนเงินค่าหุ้นในช่อง “รวมหุ้นที่ถือ” ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือน สุดท้ายที่จะคิดเงินปันผลเข้าด้วยกันแล้วคูณด้วยอัตราเงินปันผล หารด้วย 1,200 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น

 

เงินปันผล ตามตัวอย่างรวมเงินค่าหุ้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 36 ถึง ก.ย. 37 จะได้เท่ากับ 3,900.00 บาท

- ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 12 ต่อปี จะเท่ากับ 3,900X12/1,200 จะได้เงินปันผล 39.00 บาท

 

- ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 13 ต่อปี จะเท่ากับ 3,900X13/1,200 จะได้เงินปันผล 42.25 บาท

วิธีที่ 2 รวมเงินค่าหุ้นเดือนแรกที่จะหาเข้ากับเดือนสุดท้าย (ต้องเป็นกรณีส่งเงินค่าหุ้นครบ 12 เดือน) คูณด้วยครึ่งหนึ่งของอัตราเงินปันผลแล้วหารด้วย 100 จะได้เงินปันผลตามตัวอย่าง
เงินค่าหุ้นเดือนแรก 31 ต.ค. 36 50.00 บาท  
เงินค่าหุ้นเดือนสุดท้าย 30 ก.ย. 37 600.00 บาท = 650.00 บาท
ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 12 ต่อปี   650X6/100 = 39.00 บาท
ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 13 ต่อปี   650X6.5/100 = 42.25 บาท
2 .การคิดเงินเฉลี่ยคืน
รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากสมาชิกแต่ละคนตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย. เข้าด้วยกัน แล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่คิดให้ เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกส่งตั้งแต่ต้นปีถึง 30 ก.ย. 600.00 บาท คิดเฉลี่ยคืนให้ ร้อยละ 8 หรือ 8%
วิธีคิด ดอกเบี้ยทั้งปี 600X8/100 ได้เงินเฉลี่ยคืน 48.00 บาท

 

ในการรวมยอดดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกได้ส่งต่อสหกรณ์แต่ละคนนั้น นอกจากวิธีบวกดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนสุดท้ายแล้ว ก็อาจคำนวณโดยวิธีลัด (ถ้าส่งเงินต้นเท่ากันทุกงวด) หรือเมื่อรวม แล้วจะทดสอบว่ารวมไว้ถูกต้องหรือไม่ก็อาจทดสอบได้ดังนี้

ตัวอย่าง นาย ก ได้ส่งชำระดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ดังนี้
ต.ค. 15.00 บาท
พ.ย. 14.00 บาท
ธ.ค. 13.00 บาท
ม.ค. 12.00 บาท
ก.พ. 11.00 บาท
มี.ค. 10.00 บาท
เม.ย. 9.00 บาท
พ.ค. 8.00 บาท
มิ.ย. 7.00 บาท
ก.ค. 6.00 บาท
ส.ค. 5.00 บาท
ก.ย. 4.00 บาท
รวม 114.00 บาท
วิธีทดสอบ ดอกเบี้ย ต.ค. 15.00 บาท
ก.ย. 4.00 บาท
รวม 19.00 บาท
คูณ ระยะเวลา 12 เดือน 12 เดือน
ผลคูณ 228

 

ดังนั้น ผลคูณ 228 หาร 2 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 114.00 บาท

 

สามารถคำนวณยอดเงินได้โดยคลิก