แบบฟอร์มทั้งหมดของสหกรณ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

แบบฟอร์มทั้งหมดของสหกรณ์


ที่ รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ครั้งที่ วันที่ ดาวน์โหลด
1 F-สอ.ธก.-001 ใบถอนเงินฝาก 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
2 F-สอ.ธก.-002 ใบถอนเงินฝากแบบมอบฉันทะ 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
3 F-สอ.ธก.-003 ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ/td> 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
4 F-สอ.ธก.-004 ขอเปิดบัญชีสินมัธยะ 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
5 F-สอ.ธก.-005 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
6 F-สอ.ธก.-006 หนังสือแสดงความจำนงค์หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย(ฝากเงิน) 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
7 F-สอ.ธก.-007 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นฝ่ายบุคคลและผู้บังคับบัญชา 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
8 F-สอ.ธก.-008 ใบสมัครสมาชิก 3 1 ต.ค. 62 ดาวน์โหลด
9 F-สอ.ธก.-009 หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 1 ส.ค. 63 ดาวน์โหลด
10 F-สอ.ธก.-010 คำร้องขอกู้เงินสามัญ โครงการ สามัญยานพาหนะ 3 1 ส.ค. 63 ดาวน์โหลด
11 F-สอ.ธก.-011 คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการทั่วไปไม่เกินมูลค่าหุ้นสะสม หรือเงินฝาก 2 1 ส.ค. 63 ดาวน์โหลด
12 F-สอ.ธก.-012 คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นใด 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
13 F-สอ.ธก.-013 คำขอกู้เงิพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
14 F-สอ.ธก.-014 คำขอกู้เงินซื้อหุ้น Warrant 1 1 ก.พ. 62 งดบริการ
15 F-สอ.ธก.-015 ขอรับสวัสดิการ 2 23 ก.ค. 63 ดาวน์โหลด
16 F-สอ.ธก.-016 หนังสือแสดงความประสงค์คงสภาพการเป็นสมาชิกต่อ 3 1 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด
17 F-สอ.ธก.-017 การเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงินกู้ 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
18 F-สอ.ธก.-018 ขอเปลี่ยนแปลงค่าส่งค่าหุ้นรายเดือน 2 2 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด
19 F-สอ.ธก.-019 ขอลาออกจากสมาชิก 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
20 F-สอ.ธก.-020 ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 2 1 ก.ค. 62 ดาวน์โหลด
21 F-สอ.ธก.-021 ขอตั้งผู้รับประโยชน์ 3 5 ก.พ. 63 ดาวน์โหลด
  F-สอ.ธก.-021-1 ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 3 5 ก.พ. 63 ดาวน์โหลด
22 F-สอ.ธก.-022 ขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน 2 1 ก.ค. 62 ดาวน์โหลด
23 F-สอ.ธก.-023 หนังสือขอเบิกเงินกู้พิเศษ ตามงวดงานก่อสร้าง 4 20 เม.ย. 63 ดาวน์โหลด
24 F-สอ.ธก.-024 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินสมาชิกให้สหกรณ์ 2 1 ก.ค. 62 ดาวน์โหลด
25 F-สอ.ธก.-025 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
26 F-สอ.ธก.-026 คำร้องขอทราบข้อมูล 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
27 F-สอ.ธก.-027 คำร้องขอเงินหุ้นสะสม(กรณีสมาชิกเสียชีวิต) 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
28 F-สอ.ธก.-028 คำร้องขอรับเงินเกี่ยวกับการศพสมาชิก 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
29 F-สอ.ธก.-029 คำร้องขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี(กรณีสมาชิกเสียขีวิต) 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
30 F-สอ.ธก.-030 คำร้องขอรับเงินสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุสมาชิก 1 1 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด
31 F-สอ.ธก.-031 คำร้องแจ้งอุบัติเหตุกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 1 11เม.ย.63 ดาวน์โหลด
32 F-สอ.ธก.-032 แสดงความจำนงคงสมาชิกภาพเนื่องจากโอนย้ายบริษัท 1 12เม.ย.63 ดาวน์โหลด
33 F-สอ.ธก.-033 ขอรับความช่วยเหลือสมาชิกในสภาพเศรษฐกิจถดถอย 2 20 ม.ค. 64 ดาวน์โหลด
34 F-สอ.ธก.-034 คำขอกู้เงินสามัญปลอดต้นเงินกู้ 3 ปี 1 29 ธ.ค. 63 ดาวน์โหลด
35 F-สอ.ธก.-035 คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสม 1 29 ธ.ค. 63 ดาวน์โหลด
36 F-สอ.ธก.-036 คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นสะสม 1 29 ธ.ค. 63 ดาวน์โหลด
37 F-สอ.ธก.-037 ชี้แจงวัตถุประสงค์การนำเงินกู้ไปใช้ 1 2 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด
38 F-สอ.ธก.-038 คำของดส่งค่าหุ้นรายเดือน(สมาชิกตามข้อบังคับข้อ 44) 1 2 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด