อัตราปันผลประมาณการ % ต่อปี
หุ้น ณ 30 ก.ย.ปีก่อน
ซื้อหุ้น ต.ค. ปีก่อน
ซื้อหุ้น พ.ย.ปีก่อน
ซื้อหุ้น ธ.ค.ปีก่อน
ซื้อหุ้น ม.ค.
ซื้อหุ้น ก.พ.
ซื้อหุ้น มี.ค.
ซื้อหุ้น เม.ย.
ซื้อหุ้น พ.ค.
ซื้อหุ้น มิ.ย.
ซื้อหุ้น ก.ค.
ซื้อหุ้น ส.ค.
 
 
 
ปันผล ประมาณการ