อัตราปันผลประมาณการ % ต่อปี
หุ้น ณ 30 ก.ย.ปีก่อน
ส่งหุ้นเดือน ต.ค. ปีก่อน
ส่งหุ้นเดือน พ.ย.ปีก่อน
ส่งหุ้นเดือน ธ.ค.ปีก่อน
ส่งหุ้นเดือน ม.ค.
ส่งหุ้นเดือน ก.พ.
ส่งหุ้นเดือน มี.ค.
ส่งหุ้นเดือน เม.ย.
ส่งหุ้นเดือน พ.ค.
ส่งหุ้นเดือน มิ.ย.
ส่งหุ้นเดือน ก.ค.
ส่งหุ้นเดือน ส.ค.
 
 
 
ปันผล ประมาณการ