การปฏิบัติงาน Work From Home ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 13:46 น.
 1342
เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด
             ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ได้มีการแพร่กระจายขยายวงกว้างมากขึ้น และประกอบกับหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามมาตรการ SOCIAL DISTANCING และการปฏิบัติงาน Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ  สหกรณ์ฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานสังกัดอยู่ในกลุ่ม ปตท.และมีสำนักงาน ที่มีพนักงานทำงานตั้งอยู่ในพื้นที่ของ กลุ่ม ปตท. จึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ปตท. โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้อง กับมาตรการ ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของ ผู้บริหารกลุ่ม ปตท.ดังนี้
  1. งดให้สมาชิกเดินทางมาติดต่อที่ สำนักงานสหกรณ์ ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
  2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานที่ Work From Home 100% แต่สหกรณ์ยังคงเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 ถึง 17.00 น. โดยขอความร่วมมือสมาชิก ให้ติดต่อกับสหกรณ์ผ่านทาง E-Mail หรือโทรศัพท์มือถือ ดังนี้
    • E- mail ของสหกรณ์ PTNGBS@PTTPLC.COM และ PTTNGBS@GMAIL.COM
    • โทรศัพท์มือถือสหกรณ์ 09-2759-6998 
    • โทรศัพท์มือถือสหกรณ์ 09-2759-4018
            3. การส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น คำขอกู้เงิน ,ใบฝาก-ถอนเงิน , คำขอเบิกเงินสวัสดิการ และเอกสารอื่น ๆ
สามารถดำเนินการได้ดังนี้
                 3.1 ส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ผ่านระบบ E-mail มาให้เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ก่อน
                3.2 จัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมาให้สหกรณ์ฯตามระบบการจัดส่งดังนี้
                       (1) สำหรับสมาชิกภายในศูนบ์ปฏิบัติการ ปตท.ชลบุรี ส่งสำเนาเอกสาร ผ่าน Email ของสหกรณ์ เอกสารต้นฉบับส่งผ่านธุรการภายในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี งดเดินมาส่งที่สหกรณ์โดยตรง
                       (2) สำหรับสมาชิกที่อยู่นอกศูนบ์ปฏิบัติการ ปตท.ชลบุรี งดเดินทางมาส่งที่สหกรณ์โดยตรง ให้ปฏิบัติดังนี้
                             1. ส่งต้นฉบับผ่านระบบรถนำสารของ บริษัทต้นสังกัดสมาชิก
                             2. ส่งต้นฉบับผ่านระบบส่งเอกสารของไปรษณีย์ หรือของเอกชน
                             3. ส่งเอกสารไว้ที่ ป้อม รปภ.หน้าศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี                 
                      จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการ ในสถานการณ์ COVID-19 ดังที่แจ้งมาข้างต้น และขออภัยในความไม่สะดวก หากสถานการณ์ ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด สหกรณ์จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป
                                                                                                                              
                                                                                       ทองพูน กมเลศร์
                                                                                   (นายทองพูน กมเลศร์)
                                                                                   รองประธานกรรมการ