ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COID-19 ปี 2565

โดย admin
 วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14:04 น.
 2058
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COID-19 ปี 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกและครอบครัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2565
โดยมีมาตราการดังนี้
  1. การงดส่งหุ้นรายเดือน
  2. การงดชำระต้นเงินกู้รายเดือน โดยผ่อนชำระเพียงดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนเท่านั้น
สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ปี 2565 สำหรับระยะเวลาที่ขยายใหม่
สามารถยื่นเรื่องให้กับสหกรณ์ฯได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Website www.pttngbsc.com
(1) สำหรับสมาชิกที่ขอรับความช่วยเหลือไว้เดิมของปี 2564 หากมีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือสำหรับปี 2565
ให้ดำเนินการส่งเรื่องการขอรับความช่วยเหลือใหม่
(2) สำหรับสมาชิกที่ต้องการขอความช่วยเหลือสำหรับปี 2565
สามารถดำเนินการขอรับความช่วยเหลือได้ทั้ง 2 มาตรการ
(มาตรการที่ 1 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน และ
มาตรการที่ 2 การพักชำระต้นเงิน หรือการขยายเวลาการชำระหนี้)
หมายเหตุ
1. สำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีหลักประกันให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) สัญญาเงินกู้ที่มีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน
(2) สัญญาเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้จำนอง หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ค้ำประกัน
2. กำหนดระยะเวลายื่นความช่วยเหลือ มีดังนี้
กำหนดส่งแบบคำร้อง มีผลดำเนินการ ระยะเวลาได้รับการช่วยเหลือ
ภายในเดือน ธ.ค.64 เดือน ม.ค.65 6 เดือน (ม.ค-มิ.ย.65)
ภายในเดือน ม.ค.65 เดือน ก.พ.65 5 เดือน (ก.พ.-มิ.ย.65)
ภายในเดือน ก.พ.65 เดือน มี.ค.65 4 เดือน (มี.ค.-มิ.ย.65)
ภายในเดือน มี.ค.65 เดือน เม.ย.65 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.65)
ภายในเดือน เม.ย.65 เดือน พ.ค.65 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.65)
ภายในเดือน พ.ค.65 เดือน มิ.ย.65 1 เดือน (มิ.ย.65)
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทองพูน กมเลศร์
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ฯ โทร.092-7594018,092-7596998
02-5372000 ต่อ 35027-8 และ 038-274390-5 ต่อ 35027-8