ข่าวประชาสัมพันธ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ในภาวะวิกฤติ Covid-19 ปีั2564

โดย admin
 วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:39 น.
 2587

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
               สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ โครงการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเดือดร้อนของสมาชิก
อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สำหรับปี 2564 โดยมีมาตราการดังนี้
  1. การงดส่งหุ้นรายเดือน
  2. การงดชำระต้นเงินกู้รายเดือน โดยผ่อนชำระเพียงดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนเท่านั้น
สมาชิกสามารถยื่นเรื่องให้กับสหกรณ์ฯได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ Websit www.pttngbsc.com
หมายเหตุ
               สำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีหลักประกันให้ดำเนินการ ดังนี้
               (1) สัญญาเงินกู้ที่มีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน
               (2) สัญญาเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้จำนอง หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 
             จึงเรียนมาเพื่อทราบ
               ทองพูน กมเลศร์
 ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

UploadImage