ข่าวประชาสัมพันธ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

ส่งมอบเงินสินไหม ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ณ จังหวัดเชียงราย

โดย admin
 วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09:15 น.
 317

ส่งมอบเงินสินไหม ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัดณ จังหวัดเชียงราย

สมาชิกประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำรับการรักษาตัวนานหกเดือนแพทย์ผู้ให้การรักษา

ลงความเห็น :ผู้ป่วยสูญเสียการทรงตัว ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างปกติจากการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทผู้รับประกันที่สหกรณ์ฯ ทำประกันอุบัติเหตุให้สมาชิกทุกคนจึงได้จ่ายเงินสินไหมจำนวน

๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หกแสนบาทถ้วน)

นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ

กรรมการผู้จัดการ

๕พฤษภาคม๒๕๖๒