คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 (พ.ศ.2562)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:38 น.
 268

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 35 (2562)

 
UploadImage
คุณชูชาติ พนัสอัมพร
ประธานกรรมการ
 
UploadImage UploadImage
คุณพรชัย พลอยเพชรา คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
 
UploadImage
คุณพิมพ์พร ไชยจรัส คุณมณฑล แพทอง คุณไพศาล สลักฤทัย
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
 
คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณกรวรา โพธิพันธุ์ คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตระยอง
 
คุณอรรณพ ดีเหลือ คุณเดชา บุญวรรณ์ คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์
กรรมการเขตระยอง กรรมการเขต กทม. กรรมการ(SPRC)
 
 
คุณศันสิดา พิมลรัตน์ คุณพิชัย ชินะอมรัตน์  
กรรมการ(THAPPLINE) กรรมการ(PTTGC)  
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
คุณเมธี ภูศรี คุณบวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล