คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 (พ.ศ.2560)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:36 น.
 96

คณะกรรมการชุดที่ 33(2560)

 
คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้
ประธานกรรมการ
 
คุณณฐกร แก้วดี คุณทองพูน กมเลศร์ คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
 
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ คุณนคร บุรีเทศน์ คุณไพศาล สลักฤทัย
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
 
คุณจรัญ แก้วมา คุณกรวรา โพธิพันธุ์ คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตระยอง
 
คุณอรรณพ ดีเหลือ คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร คุณปณิตา คุ้มกล้วย
กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการ(PTTME)
 
 
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด คุณพิชัย ชินะอมรัตน์  
กรรมการ(TES) กรรมการ(PTTGC)  
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
คุณธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณมณฑล แพทอง