คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 (พ.ศ.2560)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:36 น.
 2604

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 (2560)

 
 
คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้ ประธานกรรมการ
คุณณฐกร แก้วดี รองประธานกรรมการคนที่1
คุณทองพูน กมเลศร์ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขนุการ
คุณนคร  บุรีเทศน์ เหรัญญิก
คุณไพศาล สลักฤทัย กรรมการเขตชลบุรี
คุณจรัญ แก้วมา กรรมการเขตชลบุรี
คุณกรวรา โพธิพันธุ์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณชาญชัย  มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร กรรมการ(PTTGC)
คุณปณิตา คุ้มกล้วย กรรมการ(PTTME)
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด กรรมการ(TES)
คุณพิชัย ชินะอมรัตน์ กรรมการ(PTTGC)
     
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
คุณธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ  
คุณมณฑล แพทอง