คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 (พ.ศ.2559)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
 99

คณะกรรการดำเนินงานชุดที่ 32 (2559)

 
คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์
ประธานกรรมการ
 
คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ คุณชูชาติ พนัสอัมพร คุณณฐกร แก้วดี
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
 
คุณทองพูน กมเลศร์ คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณไพศาล สลักฤทัย
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
 
คุณนคร บุรีเทศน์ คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม
กรรมการเขตศรีราชา กรรมการเขตกรุงเทพ กรรมการเขตระยอง
 
 
คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร คุณปณิตา คุ้มกล้วย
กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการ(PTTME)
 
   
คุณสุขสันต์ ขุนโต คุณพรชัย ชินะอมรัตน์  
กรรมการ(GPSC) กรรมการ(PTTGC)  
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
คุณธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณประมวล จำปาทอง
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
เป็นสุข บุญยะโกวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง รัศมี พันธุประภาส พงศ์ผกา ศรศรี อภิญญา อภิชาติโยธิน
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์