คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 (2558)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:33 น.
 97

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 (2558)

 
คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์
ประธานกรรมการ
 
คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
 
คุณชูชาติ พนัสอัมพร คุณมณฑล แพทอง คุณณฐกร แก้วดี
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
 
คุณปานศิริ ไพศาลอนันทน์ คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล คุณเทิด ลำภา
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตกรุงเทพ กรรมการเขตระยอง
 
คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์ คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์
กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการ(SPRC)
 
   
คุณสุขสันต์ ขุนโต คุณณิชา ศรีจันทรนนท์  
กรรมการ(GPSC) กรรมการ(PTTGC)  
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายเมธี ภูศรี นายนราชิต ภัทรกุลปรียา
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
เป็นสุข บุญยะโกวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง รัศมี พันธุประภาส พงศ์ผกา ศรศรี อภิญญา อภิชาติโยธิน
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์