คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 (พ.ศ.2557)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:32 น.
 100

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 30 (2557)

 
คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์
ประธานกรรมการ
คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ คุณเอกวิทย์ จิตรดาี คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณชูชาติ พนัสอัมพร คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์ สมรชัย คุณรักษ์
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
คุณปานศิริ ไพศาลอนันทน์ คุณคมกฤช มิสเกตุ คุณเทิด ลำภา
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตกรุงเทพ กรรมการเขตระยอง
คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์ คุณมณฑล แพทอง
กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการเขตศรีราชา
 
คุณศันสิดา พิมลรัตน์ คุณณิชา ศรีจันทรนนท์  
กรรมการ(THAPPLINE) กรรมการ(PTTGC)  
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายณฐกรแก้วดี นายนราชิต ภัทรกุลปรียา
 
 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
เป็นสุข บุญยะโกวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง รัศมี พันธุประภาส พงศ์ผกา ศรศรี อภิญญา อภิชาติโยธิน
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์