คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 (พ.ศ.2556)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:31 น.
 919

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 (2556)

 
คุณทวีศักดิ์  ไทพิทักษ์ ประธานกรรมการ
คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ รองประธานกรรมการคนที่1
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณธีรพงศ์  กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณชูชาติ พนัสอัมพร เลขนุการ
คุณนคร บุรีเทศน์ เหรัญญิก
คุณสมรชัย คุณรักษ์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณปานศิริ  ไพศาลอนันทน์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณคมกฤช  มิสเกตุ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณเทิด  ลำภา กรรมการเขตระยอง
คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น กรรมการเขตระยอง
คุณพรหมณัฐ  ยุทธ์ธนโรจน์ กรรมการ(PTTAR)
คุณประเสริฐ  เส็งดอนไพร กรรมการ(PTTCHEM)
คุณศันสิดา พิมลรัตน์ กรรมการ(THAPPLINE)
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด กรรมการ(TLB,TES)
     
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
นายมณฑล  แพทอง  
นายนราชิต  ภัทรกุลปรียา  
     
     
เจ้าหน้าที่สหกรณ์    
เป็นสุข  บุญยะโกวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี  ดาวเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
รัศมี  พันธุประภาส เจ้าหน้าบัญชี
พงศ์ผกา  ศรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
อภิญญา อภิชาติโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์