คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 (พ.ศ.2555)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:29 น.
 887

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 (พ.ศ.2555)

      
คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์   ประธานกรรมการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่1
คุณณฐกร แก้วดี   กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณกรองอร ขำปัญญา  รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย  สมานสินธุ์ เลขนุการ
คุณไพศาล  สลักฤทัย กรรมการเขตชลบุรี
คุณนคร บุรีเทศน์ เหรัญญิก
คุณปานศิริ  ไพศาลอนันทน์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณคมกฤช มิสเกตุ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณเทิด ลำภา กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ  ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณพรหมณัฐ  ยุทธ์ธนโรจน์ กรรมการ(PTTAR)
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร กรรมการ(PTTCHEM)
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์ กรรมการ(SPRC)
คุณสุพรรณี 
ฟูกำเนิด  
กรรมการ(TLB,TES)
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
คุณมณฑล แพทอง  
คุณเมธี   ภูศรี  
     
เจ้าหน้าที่สหกรณ์    
คุณเป็นสุข  บุญยะโกวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
คุณสุมาลี  ดาวเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
คุณรัศมี  พันธุประภาส เจ้าหน้าบัญชี
คุณพงศ์ผกา ศรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณอภิญญา อภิชาติโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์