คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 (พ.ศ.2554)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:28 น.
 247

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 (พ.ศ.2554)

 
คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณไพศาล สลักฤทัย รองประธานกรรมการคนที่1
คุณกรองอร ขำปัญญา รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณมณฑล แพทอง เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณทองพูน กมเลศร์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณคมกฤช มิสเกตุ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณจรัญ แก้วมา กรรมการเขตชลบุรี
คุณกฤษดา โกมลมิศร์ กรรมการ THAPPLINE
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์ กรรมการ SPRC
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร กรรมการ PTTCHEM
คุณนันทวรรณ อิงคภากร กรรมการ PTTAR

อนุกรรมการ
   
คุณวัชระ ไตรทิพย์อนุรักษ์  
คุณมริสา งามเสงี่ยม  
คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์  
คุณณัฐปภัสร์ ดีทน  
คุณอมริศร์ อวยสวัสดิ์  

ผู้ตรวจสอบกิจการ
   
คุณพงศ์พัฒน์ รัตนสุวรรณ  
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ