คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 (พ.ศ.2553)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:26 น.
 280

คณะกรรมการชุดที่ 26 (พ.ศ.2553)

 
คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณไพศาล สลักฤทัย รองประธานกรรมการคนที่1
คุณกรองอร ขำปัญญา รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณจรัญ แก้วมา เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณทองพูน กมเลศร์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณมณฑล แพทอง กรรมการเขตระยอง
คุณกฤษดา โกมลมิศร์ กรรมการ THAPPLINE
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด กรรมการ TLB
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร กรรมการ PTTCHEM
คุณนันทวรรณ อิงคภากร กรรมการ PTTAR

อนุกรรมการ
   
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์  
คุณมริสา งามเสงี่ยม  
คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์  
คุณณัฐปภัสร์ ดีทน  
คุณอมริศร์ อวยสวัสดิ์