คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 (พ.ศ.2544)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:03 น.
 224

คณะกรรมการชุดที่ 17 (พ.ศ.2544)

 
คุณพีรพงษ์ อัจฉริยชีวิน ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ รองประธานกรรมการคนที่1
คุณสมบัติ ใจชอบ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณวีพันธุ์ ช่วยรักษา เลขานุการ
คุณกรองอร ขำปัญญา เหรัญญิก
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการปฏิบัติืหน้าที่ผู้จัดการ
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการ
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการ
คุณประทีป จิตรประทักษ์ กรรมการ
คุณชนินทร์ ศรีแก่นแก้ว กรรมการ
คุณนคร บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณบุญชู ฟองสมุทร กรรมการ
คุณจักรี สุขปั้น กรรมการ
คุณพูนศักดิ์ ถนอมจิตร์ กรรมการ
คุณรุ่งเกียรติ รัตนคุณ กรรมการ