คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 16 (พ.ศ.2543)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:01 น.
 206

คณะกรรมการชุดที่ 16 (พ.ศ.2543)

 
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองประธานกรรมการคนที่1
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณกรองอร ขำปัญญา เหรัญญิก
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ กรรมการ
คุณอมรศักดิ์ นรนราพันธ์ กรรมการ
คุณจิตรา ศรสุวรรณ กรรมการ
คุณนคร บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณอดุลย์ กองแก้ว กรรมการ
คุณบุญชู ฟองสมุทร กรรมการ
คุณจักรี สุขปั้น กรรมการ
คุณอำพร วนาสุวรรณวณิช กรรมการ
คุณยุทธศิลป์ ศิริพิชญ์ตระกูล กรรมการ