คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15 (พ.ศ.2542)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:00 น.
 334

คณะกรรมการชุดที่ 15 (พ.ศ.2542)

 
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสมบัติ ใจชอบ รองประธานกรรมการดำเนินการ
คุณยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ กรรมการ
คุณปัญญา กาญจนรัตน์ กรรมการ
คุณดำรงค์ วรากรวรวุฒิ กรรมการ
คึุณจักรพันธุ์ เรืองเวช กรรมการ
คุณสุรพล การวัฒน์เจริญ กรรมการ
ร.อ.พงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการ
คุณนคร บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณอดุลย์ กองแก้ว กรรมการ
คุณประทีป จิตรประทักษ์ กรรมการ
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการ
คุณชัชวาล เต็กจินดา กรรมการ
คุณปานศิริ ไพศาลนันทน์ กรรมการ
คุณบุญเลิศ ชัยมานิตย์ กรรมการ
คุณจักรี สุขปั้น กรรมการ
คุณอำพร วนาสุวรรณวณิช กรรมการ