คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14 (พ.ศ.3541)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:58 น.
 270

คณะกรรมการชุดที่ 14 (พ.ศ.3541)

 
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสมบัติ ใจชอบ รองประธานกรรมการดำเนินการ
คุณยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสุรพล การวัฒน์เจริญ เลขานุการ
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ กรรมการ
คุณธนิฏฐา นนทจิตร์ กรรมการ
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการ
คุณจักรพันธุ์ เรืองเวช กรรมการ
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ กรรมการ
ร.อ.พงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการ
คุณนคร บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณอดุลย์ กองแก้ว กรรมการ
คุณศุภชาติ สิทธิ กรรมการ
คุณชัชวาล เต็กจินดา กรรมการ
คุณบุญชู ฟองสมุทร กรรมการ
คุณจักรี สุขปั้น กรรมการ
คุณณรงค์ศักดิ์ ธรรมจารึก กรรมการ