คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 13 (พ.ศ.2540)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:46 น.
 247

คณะกรรมการชุดที่ 13 (พ.ศ.2540)

 
 
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์    ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองประธานกรรมการ
คุณสมบัติ    ใจชอบ  รองประธานกรรมการ
คุณธีรพงศ์  กฤษฎาธีระ กรรมการปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการเลขานุการ
คุณวาสนา ศรีเจริญ เหรัญญิก
คุณปิยศักดิ์  ตันหยงมาศกุล  เลขานุการ
คุณธนิฏฐา นนทจิตร์ กรรมการ
คุณปานศิริ   ไพศาลอนันทน์ กรรมการ
คุณสมมาตร   สินประเสริฐ  กรรมการ
คุณสุรพล การวัฒน์เจริญ กรรมการ
คุณอดุลย์   กองแก้ว กรรมการ
คุณศุภชาติ สิทธิ กรรมการ
คุณบุญเจริญ ฉันทราวดี  กรรมการ
คุณนคร  บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณชัชวาล เต็กจินดา กรรมการ
คุณบุญชู ฟองสมุทร กรรมการ
คุณจักรี  สุขปั้น กรรมการ
คุณณรงค์ศักดิ์ ธรรมจารึก  กรรมการ