คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 12 (พ.ศ.2539)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:26 น.
 276

คณะกรรมการชุดที่ 12 (พ.ศ.2539)

 
คุณเกียรติศักดิ์ ชาติอุดมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสุวนันท์ เทพปฏิมากรณ์ รองประธานกรรมการ
คุณปิติพันธ์ ชาญกลราวี รองประธานกรรมการปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณภูวดล กฤษฎาธีระ เลขานุการ
คุณธีรพงศ์ ศรีเจริญ เหรัญญิก
คุณวาสนา แก้วดี กรรมการ
คุณจิตกร การวัฒน์เจริญ กรรมการ
คุณสุรพล ไพศาลอนันทน์ กรรมการ
คุณปานศิริ สินประเสริฐ กรรมการ
คุณสมมาตร สัตตานุสรณ์ กรรมการ
คุณสมเกียรติ กองแก้ว กรรมการ
คุณอดุลย์ รัตนสุวรรณ กรรมการ
คุณพงศ์พัฒน์ พวงหิรัญ กรรมการ
คุณนคร บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณบุญเจริญ ฉันทราวดี กรรมการ