คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 (พ.ศ.2538)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:16 น.
 247

คณะกรรมการชุดที่ 11 (พ.ศ.2538)

 
คุณเกียรติศักดิ์ ชาติอุดมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณสุวนันท์ เทพปฏิมากรณ์ รองประธานกรรมการ
คุณปิติพันธ์ สุวัฒนาภิรมย์ รองประธานกรรมการ
คุณสุวัฒน์ กฤษฎาธีระ เลขานุการ
คุณธีรพงศ์ แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณจิตกร ศรีเจริญ
เหรัญญิก
คุณวาสนา กองแก้ว กรรมการ
คุณอดุลย์ สัตตานุสรณ์ กรรมการ
คุณสมเกียรติ พวงหิรัญ กรรมการ
คุณนคร บุรีเทศน์ กรรมการ
คุณศศิธร รัตนวิสิฏฐโชติ กรรมการ
คุณสุชิน รุ่งศรี กรรมการ
คุณวิชัย ศิริรัตนชัยกูล กรรมการ
คุณพงศธร พลรัฐ กรรมการ
คุณภูวดล ชาญกลราวี กรรมการ