คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 (พ.ศ.2537)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:08 น.
 403

คณะกรรมการชุดที่ 10 (พ.ศ.2537)

 
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ ประธานกรรมการ
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองประธานกรรมการ
คุณอดุลย์ กองแก้ว รองประธานกรรมการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการ
คุณไชยา วัชโรจน์กัลยา กรรมการ
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการ
คุณเกียรติศักดิ์ พวงหิรัญ กรรมการ
คุณสุชิน รุ่งศรี กรรมการ
คุณศรายุทธ ศิลพร กรรมการ
คุณพงศธร พลรัฐ กรรมการ
คุณวิชัย ศิริรัตนชัยกูล กรรมการ
คุณวาสนา ศรีเจริญ กรรมการ
คุณปิยะศักดิ์ ตันหยงมาศกุล เหรัญญิก
คุณศศิธร รัตนวิสิฏฐโชติ เลขานุการ

เจ้าหน้าที่
   
สุมาลี ดางเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นสุข ประสานทรัพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี
รัศมี ปรางเสาวภา เจ้าหน้าที่ธุรการ