คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 9 (พ.ศ.2536)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:05 น.
 226

คณะกรรมการชุดที่ 9 (พ.ศ.2536)

 
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ ประธานกรรมการ
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองประธานกรรมการ
คุณเอกสัณห์ พิพัฒน์เจษฎากุล รองประธานกรรมการ
คุณศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ เลขานุการ
คุณปิยะศักดิ์ ตันหยงมาศกุล เหรัญญิก
คุณระพีภัทร์ นิ่มสะอาด กรรมการ
คุณมนัส จาดทองคำ กรรมการ
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการ
คุณวิบูลย์ พีรอังกูร กรรมการ
คุณพลสวัสดิ์ บุญยะภักดิ์ กรรมการ
คุณอาทิจศักดิ์ จำนงค์อาษา กรรมการ
คุณไชยา วัชโรจน์กัลยา กรรมการ
คุณศรายุทธ ศิลพร กรรมการ
คุณอดุลย์ กองแก้ว กรรมการ
     
     
เจ้าหน้าที่    
สุมาลี ดางเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นสุข ประสานทรัพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี
รัศมี ปรางเสาวภา เจ้าหน้าที่ธุรการ