คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 (พ.ศ.2535)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:03 น.
 274

คณะกรรมการชุดที่ 8 (พ.ศ.2535)

 
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ ประธานกรรมการ
คุณธีรพร ก้อนแก้ว รองประธานกรรมการ
คุณศุภโชค เลี่ยมแก้ว รองประธานกรรมการ
คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองประธานกรรมการ
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณวิบูลย์ พีรอังกูร เหรัญญิก
คุณเอกสัณห์ พิพัฒน์เจษฎากุล เลขานุการ
คุณมนัส จาดทองคำ กรรมการ
คุณอาทิจศักดิ์ จำนงค์อาษา กรรมการ
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการ
คุณระพีภัทร์ นิ่มสะอาด กรรมการ
คุณพลสวัสดิ์ บุญยภักดิ์ กรรมการ
คุณสุวัฒน์ สุวัฒนาภิรมย์ กรรมการ
คุณศิริศักดิ์ พานิชวัฒนา กรรมการ
     
     
เจ้าหน้าที่    
สุมาลี ดาวเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นสุข ประสานทรัพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี