คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 7 (พ.ศ.2534)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:00 น.
 174

คณะกรรมการชุดที่ 7 (พ.ศ.2534)

 
คุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ ประธานกรรมการ
คุณศุภโชค เลี่ยมแก้ว รองประธานกรรมการ
คุณธีรพร ก้อนแก้ว รองประธานกรรมการ
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณวิบูลย์ พีรอังกูร กรรมการและเหรัญญิก
คุณเอกสัณห์ พิพัฒน์เจษฎากุล กรรมการและเลขานุการ
คุณมนัส จาดทองคำ กรรมการ
คุณยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ กรรมการ
คุณวิเชียร ตันติธรรมภูษิต กรรมการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการ
คุณสละ ทองใบ กรรมการ
คุณศุภชาติ สิทธิ กรรมการ
คุณประคุณ แน่นหนา กรรมการ
คุณชัชวาล เต็กจินดา กรรมการ
     
     
เจ้าหน้าที่    
สุมาลี ดาวเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นสุข ประสานทรัพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี