มติคณะกรรมการที่สำคัญ(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)