โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 17:08 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ค.65


โดย admin -  วันที่ 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:45 น.

การดำเนินงาน ของ สอ. ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด


โดย admin -  วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

การปฏิบัติงาน Work From Home ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ...


โดย admin -  วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 07:47 น.

การให้บริการเงินกู้ ปลอดเงินต้นและรับสมัครสมาชิกที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในอนาคต เข้าอบรม “ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ”

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับสมาชิกได้รับทราบ ...


โดย admin -  วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14:04 น.

ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COID-19 ปี 2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ...
โดย admin -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:36 น.

ชุนนุมสหกรณ์ออมทัรพย์ภาคตะวันออก-ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เรียนสมาชิกสหกรณ์ ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ ให้สำรวจความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์จากอุทกภัย ...