ข่าวประชาสัมพันธ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

โดย admin -  วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

การปฏิบัติงาน Work From Home ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ...


โดย admin -  วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 07:47 น.

การให้บริการเงินกู้ ปลอดเงินต้นและรับสมัครสมาชิกที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในอนาคต เข้าอบรม “ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ”

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับสมาชิกได้รับทราบ ...


โดย admin -  วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14:04 น.

ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COID-19 ปี 2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ...
โดย admin -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:36 น.

ชุนนุมสหกรณ์ออมทัรพย์ภาคตะวันออก-ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เรียนสมาชิกสหกรณ์ ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ ให้สำรวจความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์จากอุทกภัย ...โดย admin -  วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 09:09 น.

ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565


โดย admin -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 15:51 น.

หลักวิธีคำนวณปันผลอัตรา4.50%


โดย admin -  วันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 07:19 น.

แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมใหญ่ 2564