ข่าวทั้งหมด(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

โดย admin -  วันที่ 23 ม.ค. 2565 เวลา 18:15 น.

รายงานสถานะกิจการ ธันวาคม 2564


โดย admin -  วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

การปฏิบัติงาน Work From Home ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ...


โดย admin -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 13:01 น.

รายงานสถานะกิจการ พฤศจิกายน 2564


โดย admin -  วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 07:47 น.

การให้บริการเงินกู้ ปลอดเงินต้นและรับสมัครสมาชิกที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในอนาคต เข้าอบรม “ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ”

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับสมาชิกได้รับทราบ ...


โดย admin -  วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14:04 น.

ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COID-19 ปี 2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ...โดย admin -  วันที่ 21 ธ.ค. 2564 เวลา 09:28 น.

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่38 (พ.ศ.2565)


โดย admin -  วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 11:53 น.

รายงานสถานะกิจการ ตุลาคม 2564


โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2564 เวลา 09:24 น.

รายงานกิจการประจำปี 2564